fbpx

Zmieniamy Supply Chain
na lepszy!

Realizujemy specjalnie zaprojektowane, dedykowane i eksperckie programy szkoleniowe z zakresu: logistyki, produkcji i łańcucha dostaw.

szkolenie transport krajowy i miedzynarodowy

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa
Szkolenie online 25.06

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji. Podczas szkolenia uczestnicy poznają prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, a także posiąść umiejętność prawidłowego zawierania umowy przewozu lub spedycji.

Incoterms 2020

Incoterms 2020.
Warszawa. 16.03.2020

II Edycja: INCOTERMS 2020. Planowane zmiany INCOTERMS 2020 mają zredukować problemy interpretacyjne i zapewnić zgodność z kodeksem celnym Unii Europejskiej. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie projektowanych zmian oraz rekomendacja praktycznego zastosowania INCOTERMS 2020.

Palety EUR szkolenia identyfikacja segregacja zarzadzanie

Zarządzanie paletami w firmie

Celem szkolenia jest aktualizacja i systematyzacja wiedzy w zakresie zarządzania obrotem paletowym w przedsiębiorstwie. W czasie szkolenia omawiane jest rynek paletowy, rodzaje palet i kryteria ich segregacji. Uczestnicy będą zapoznani ze zmianami w klasyfikacji i poznają najnowsze zmiany prawne w tym obszarze. Każdy uczestnik szkolenia zdobędzie niezbędne kompetencje w zakresie segregacji, oceny, identyfikacji i klasyfikacji palet.

LEAN MANAGEMENT

Lean Management: optymalizacja procesów, jakości, maksymalizacja wartości organizacji

Zarządzanie w stylu Lean Management to model i kultura organizacji, kompetencje liderów i pracowników oraz zaangażowanie i zrozumienie wizji i celów przedsiębiorstwa przez wszystkich tam zatrudnionych. To wszystko może być realizowane w oparciu o sprawdzoną metodologię, zasady i procedury. Znajomość zasad zarządzania, motywacja, delegowanie zadań oraz komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna to droga do sukcesu. Prawidłowo zastosowany Lean Management i Lean Manufacturing to znakomite narzędzia optymalizujące, a nie tylko cięcie kosztów.

Ciągłość działania w Logistyce i Transporcie

Ciągłość działania w Logistyce i Transporcie. 17.04.2020 Warszawa

Ciągłość działania BCM to zdolność reagowania w taki sposób, by móc kontynuować działalność biznesową organizacji. Szkolenie pozwala poznać problematykę ciągłości działania, przygotowania organizacji na kryzysowe sytuacje w zarządzaniu.
To jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie spotyka każdą organizację której kluczowym ogniwem jest Logistyka, Transport, Spedycja. Intensywne szkolenie, praktyczne przypadki, utrzymania i aktualizacji planów ciągłości działania w organizacjach z obszaru TSL: Transport, Spedycja.

Szkolenia z logistyki prowadzone przez doświadczonych ekspertów łańcucha dostaw.

DLACZEGO AKADEMIA LOGISTYKÓW?

To co nas wyróż­nia to przede wszyst­kim doświad­czeni tre­ne­rzy oraz prak­tyczna wie­dza prze­ka­zy­wana w przy­stępny spo­sób. Szko­le­nia zostały zapro­jek­to­wane we współ­pracy z doświadczonymi meto­dy­kami oraz eks­per­tami z danego obszaru. Dzięki temu ofe­ru­jemy dedy­ko­wane i eks­perc­kie pro­gramy szko­leń, któ­rych tema­tyka i zakres są mery­to­rycz­nie dosto­so­wane do wie­dzy i poziomu zaawan­so­wa­nia uczest­ni­ków.

Gwarancja Jakości Szkoleń

Gwarantujemy wysokiej jakości wiedzę i możliwość jej praktycznego zastosowania już następnego dnia po szkoleniu. Regularnie aktualizujemy nasze programy tak, by dopasować je do potrzeb klientów i zrealizować ich oczekiwania biznesowe. Materiały przekazywane przez naszych trenerów są stosowane w praktyce i wdrażane w życie jeszcze przez wiele miesięcy po zakończeniu warsztatów.

Jesteś jedyną osobą na świecie która potrafi wykorzystać swój potencjał

Z.Ziglar